Fish scales (VẢY CÁ RÔ PHI)

( Black red tilapia / Red Tilapia / Oreochromis sp)  • Size - kích cỡ : 0.5 - 2.5 cm (below 1 cm 30%, 1cm up 70%)
  • Color - màu sắc : from ivory to whitish - màu trắng ngà.
  • Odor - mùi : no odor or a bit fishy - không mùi hoặc ít mùi cá
  • Moisture - ẩm : 10% max
  • Impurity - tạp chất : 4% max
  • Cleaning method - làm sạch : wash - rửa
  • Drying method - làm khô : solar heat (sundry) - phơi nắng
Liên hệ : 094.506.7777(Mr. Sơn) - 090 8910 150 (Mr Phú)
Email: madagasca89@gmail.com
Whatsapp number: +84 908910150
Whatsapp link: https://wa.me/84908910150

View more random threads: